แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัยฯ อายุ 3-4 ปี  download

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัยฯ อายุ 4-5 ปี  download

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปฐมวัยฯ อายุ 5-6 ปี  download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    download

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    download

แบบฝึกเสริมดภาษาไทย .1 download

แบบฝึกเสริมดภาษาไทย .2 download

แบบฝึกเสริมดภาษาไทย .3 download

เพลงที่ใช้ประกอบบทเพลงในหนังสือเรียนภาษาพาทีมีทั้งหมด 30 เพลง download

บัตรภาพสุภาษิตคำพังเพยภาษาไทย      download

โมเดล Pop Up เรียนรู้พยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัย  download

ใบงานลูกสะกดคำภาษาไทย   download

ใบงานภาษาไทยคำกริยา ประถมศึกษาปีที่ 6   download

หลักสูตรแผนการสอน พร้อมแบบฝึกหัดปฐมวัย ตามหลักสูตร 2560  download

แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษร ของกระทรวงศึกษาธิการ  download

บทอาขยานภาษาไทย  download

รวมแบบฝึกหัดปฐมวัย กว่า 50 แบบ  download

แบบฝึกการอ่าน-เขียน ระดับชั้น .1 download

แบบฝึกหัดอนุบาล  download

แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย  download

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ .ต้น     download

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .1 download

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .2 download1  download2

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .3 download1  download2

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .4 download1  download2

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .5 download1 

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ .6 download1  download2

การบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวม download1 

พิชิตคณิต PISA มัธยม โดย สสวท  download

เพลงคณิตศาสตร์ 46 เพลง download

เพลงคณิตศาสตร์ 48 เพลง download

รวมสูตรรูปทรงเรขาคณิต 26 สูตร สำหรับชั้นมัธยมต้น-ปลาย download 

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่download

แบบฝึกคิดเลขในใจระดับ 1-5    download

แบบฝึกการบวกเลขหลักหน่วย  download

แบบฝึกการบวกเลขหลักสิบ  download

แบบฝึกการบวกเลขหลักร้อย  download

แบบฝึกการลบเลขหลักหน่วย  download

แบบฝึกการลบเลขหลักสิบ  download

แบบฝึกการลบเลขหลักร้อย  download

แบบฝึกการลบเลขหลักพัน  download

แบบฝึกหัดเลขสมการกำลังสอง มัธยมศึกษา  download1 download2  download3

ข้อสอบคณิตศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา (แบบปรนัย 30 ข้อ, แบบอัตนัย 10 ข้อ)

download downloadเฉลย

แบบฝึกหัดเวทคณิต .1-3  download

แบบฝึกหัดเวทคณิต .4-6  download

แบบฝึกหัดสูตรคูณคณิตศาสตร์ download

วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) สำหรับชั้นมัธยม   

บทที่ 1 เอกภพและโลก (UNIVERSE AND EARTH)  download

บทที่ 2 แร่ประกอบหิน (ROCK-FORMING MINERAL)  download

บทที่3 ธรณีแปรสัณฐาน (GEOTECTONICS)      download

บทที่ 4 แผ่นดินไหว (EARTHQUAKE)    download

บทที่ 5 โครงสร้างภายในโลก (EARTHS INTERIOR)   download

.........................................................

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่องอวัยวะของเรา สำหรับชั้นประถมdownload

โมเดลดวงดาวระบบสุริยะ download

คำอธิบายรายวิชา   download

-----------------------------------------

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ .1

- สิ่งรอบตัวเรา download

- สิ่งมีชีวิต   download

- พืชบก-พืชน้ำ    download

- สัตว์บก-สัตว์น้ำ    download

- จำแนกสัตว์  download

- จำแนกสัตว์ท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง  download

- จำแนกพืชในท้องถิ่นโดยนักเรียนกำหนดเอง  download

- สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น   download

- จัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต   download

- แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์รวม   download

แผนการสอนประวัติศาสตร์ ระดับชั้น .1-.5  download

แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา .1  download

แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา .2  download

แผนการสอนวิชาสังคมศึกษา .3  download

แผนการสอนประวัติศาสตร์ .1-.6  download

แผนการสอนพระพุทธศาสนา .1-.6  download

แผนการสอนหน้าที่พลเมือง .1-.6  download

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กประถม  download

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ .6 download

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ .3 download

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ .6 download

ภาพวาดตามรอยประคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม download

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 download

บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว   download

ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 100 ข้อ  download

Past and Present Tense Practice   download

Past Tense Practice  download1  download

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ  download

สื่อการสอนเพลงภาษาอังกฤษ กว่า 200 ชม./ภาคเรียน  download

แผนการสอนภาษาอังกฤษ .1-.6  download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 download

แผนการสอนสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 download

แผนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 .1-.6  download

ใบงานวิชาศิลปะ เรื่องทัศนศิปล์สำหรับระดับมัธยมศึกษา . 3 download

แผนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ .1-.6  download

 

วิชาการคำนวณ C4T .1-3 download

แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน  .1 download

แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวน  .2 download

แบบฝึกหัด CODING พร้อมเฉลย ชั้น .5 (ไฟล์ Word แก้ไขได้download downloadเฉลย

 

STEM Education  download

 

แผนการสอนวิชาการงาน .1-6  download

 

วันคริสต์มาสdownload

วันคริสต์มาสdownload

วันคริสต์มาสdownload

ภาพวาดระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  download

ใบงาน/ใบความรู้/สื่อ/แผนการสอน

 

5 วิธีวัดความเข้าใจนักเรียน

5 เคล็ดไม่ลับ วัดความเข้าใจนักเรียน
ทำให้การจัดการเรียนการสอนราบรื่นไม่สะดุดเสริมความมั่นใจคุณครู

อ่านเพิ่มเติม
ข้อดีข้อเสียของการเรียนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนในสถานหารณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เราต้องจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น

อ่านเพิ่มเติม
เคล็ดลับ สอนนักเรียนให้อ่านหนังสือเก่ง

ปัจจุบันเด็กไทยหลายคนประสบปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีหลากหลายสาเหตุ

อ่านเพิ่มเติม
นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)

ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

ปรับการเรีนการสอนรูปแบบอื้นที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน
มีทั้งหมด 4 รูปแบบ แล้วแต่บริบทของสถานศึกษา และความพร้อมของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม
ตัวช่วยเรียนออนไลน์ ในยุค Covid-19

เครื่องมือ ตัสช่วยในการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรม app website ต่างๆที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำ 7 โปรแกรมสอนออนไลน์ฟรี ใช้งานง่าย เรียนเพลินไม่มีสะดุด

โปรแกรมสอนออนไลน์ฟรี 
ใช้ในการ ประชุมออนไลน์ สอนออนไลน์ ขายของออนไลน์ ไลฟ์สดต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม
ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คืออะไร ?

ทำความรู้จักกับไวรัสโคโรนา ภัยร้ายที่เรากำลังเผชิญ
วิธีสังเกตุอาการ การป้องกันเพื่อไม่ให้เรามีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านเพิ่มเติม
การศึกษาไทย

ระบบของการศึกษาไทย
ตามบทบัญญัติในกฏหมายต่างๆเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทย

อ่านเพิ่มเติม
  • Back
    Next

KruSanDee

ครูแสนดี

ครูแสนดี